Twój koszyk koszyk sztuka Ilość produktów (0)

Witold Pałka

Galeria artysty
Witold Pałka

Urodzony 5 listopada 1928 roku na Górnym Śląsku. W 1945 roku zostat przyjęty do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, które ukończył w 1947 roku. W tym samym roku rozpo­czął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na wydziale malarstwa. Studiował w pracow­niach: prof. Eugeniusza Eibischa, prof. Jerzego Fetkowicza, i prof. Wacława Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 roku. Znaczące wystawy w twórczości artysty rozpo­częły się od jego udziału w Wystawie Młodej Plastyki „Arsenał" w 1955 roku w Warszawie. Od tego czasu zorganizował ponad dzie­sięć wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wystawach zbiorowych w kraju i zagra­nicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m. in. 1965 - Nagroda Woje­wódzka za twórczość artys­tyczną, 1976 - Złoty Krzyż Zas­ługi za działalność artys­tyczną, 1995 - XXIII Śląska Nag­roda im. Juliusza Ligonia. W ubiegłym roku otrzy­mał pierwsze miejsce za obraz „Teatr" w Ogólno-polskim Konkursie na Dzieło Malarskie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjed­noczonych. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego rady artystycznej malarzy w Zarządzie Okręgu Związku Polskich Arystów Plastyków w Katowicach. Był członkiem Grupy „Arkat" w latach 1965-1967. Prace w zbiorach Muzeum we Wrocławiu, Szczecinie, Bytomiu, Gliwicach, Muze­um Śląskim w Katowicach, Towarzystwa „Zachęta" w Warszawie oraz zbiorach prywatnych Niemcy, Anglia, Szwecja, Holan­dia, Kanada, USA, Francja, Australia. Współpracował z Komisją Sztuki i Architektury Sak­ralnej Diecezji Kato­wickiej w latach 1966 -1980. Jest autorem wielu realizacji plastycznych w Koś­ciołach Archidiecezji Katowickiej. Pracował także dla Kościołów w diecezjach: bielskiej, często-chowskiej, gliwickiej, łomżyńskiej, opolskiej, szczecińskiej. Podsumowaniem 40. letniej działalności Witolda Pałki była wystawa retros­pektywna w B.W.A. w Kato­wicach w 1993 roku. Członek Kapituły Złotej Odznaki Związku Polskich Artystów Plastyków.

Polecamy

Piotr  Naliwajko
Piotr Naliwajko
Podróż
Polecamy

Andrzej Tomaszewski
Andrzej Tomaszewski
Bez tytułu
Polecamy

Stanisław Baj
Stanisław Baj
Pejzaż