Twój koszyk koszyk sztuka Ilość produktów (0)

Witold Pałka

Galeria artysty
Witold Pałka

Urodzony 5 listopada 1928 roku na Górnym Śląsku. W 1945 roku zostat przyjęty do Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, które ukończył w 1947 roku. W tym samym roku rozpo­czął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na wydziale malarstwa. Studiował w pracow­niach: prof. Eugeniusza Eibischa, prof. Jerzego Fetkowicza, i prof. Wacława Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 roku. Znaczące wystawy w twórczości artysty rozpo­częły się od jego udziału w Wystawie Młodej Plastyki „Arsenał" w 1955 roku w Warszawie. Od tego czasu zorganizował ponad dzie­sięć wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wystawach zbiorowych w kraju i zagra­nicą. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m. in. 1965 - Nagroda Woje­wódzka za twórczość artys­tyczną, 1976 - Złoty Krzyż Zas­ługi za działalność artys­tyczną, 1995 - XXIII Śląska Nag­roda im. Juliusza Ligonia. W ubiegłym roku otrzy­mał pierwsze miejsce za obraz „Teatr" w Ogólno-polskim Konkursie na Dzieło Malarskie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjed­noczonych. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego rady artystycznej malarzy w Zarządzie Okręgu Związku Polskich Arystów Plastyków w Katowicach. Był członkiem Grupy „Arkat" w latach 1965-1967. Prace w zbiorach Muzeum we Wrocławiu, Szczecinie, Bytomiu, Gliwicach, Muze­um Śląskim w Katowicach, Towarzystwa „Zachęta" w Warszawie oraz zbiorach prywatnych Niemcy, Anglia, Szwecja, Holan­dia, Kanada, USA, Francja, Australia. Współpracował z Komisją Sztuki i Architektury Sak­ralnej Diecezji Kato­wickiej w latach 1966 -1980. Jest autorem wielu realizacji plastycznych w Koś­ciołach Archidiecezji Katowickiej. Pracował także dla Kościołów w diecezjach: bielskiej, często-chowskiej, gliwickiej, łomżyńskiej, opolskiej, szczecińskiej. Podsumowaniem 40. letniej działalności Witolda Pałki była wystawa retros­pektywna w B.W.A. w Kato­wicach w 1993 roku. Członek Kapituły Złotej Odznaki Związku Polskich Artystów Plastyków.

Polecamy

Juliusz Joniak
Juliusz Joniak
Martwa natura
Polecamy

Andrzej Tomaszewski
Andrzej Tomaszewski
Bez tytułu
Polecamy

Andrzej Kołpanowicz
Andrzej Kołpanowicz
Chimery ul.Targowej